FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

เดมิเทรนเนอร์

DATA
โมบิลสูทฝึกซ้อมสำหรับใช้ในโรงเรียน
โดยบริษัทบูริอ้อน ถูกใช้ในการเรียนการ
สอนหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
แอสติคาเซีย

หมายเลขรหัสรุ่น :MSJ-121
ความสูงจรดหัว : 16.2m
น้ำหนัก : 59.3t

MOBILE SUIT