WORDS

ฟรอนต์

เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สำหรับมนุษย์
อาศัยในอวกาศ โดยจะใช้ดาวเคราะห์น้อย
เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

สถาบันวานาดิส

กลุ่มองค์กรผู้วิจัย GUND ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ขยายต่อเติมสมรรถนะของร่างกาย เดิมเป็น
กลุ่มงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือร่างกายในภาวะ
แวดล้อมนอกอวกาศ แต่ต่อมาบริษัทออคส์เอิร์ธ
ผู้ผลิตพัฒนาโมบิลสูท ได้เข้ามาสนับสนุนเงินทุน
วิจัยแลกกับเทคโนโลยี GUND ที่ถูกนำไปใช้
พัฒนาอาวุธสงครามทางการทหาร

เพอร์เม็ต

เป็นธาตุที่ค้นพบจากแร่ที่มีอยู่ในระบบ
สุริยะ มีคุณสมบัติในการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างเพอร์เม็ตแต่ละชนิด จึงถูกนำไป
พัฒนาต่อยอดสำหรับเป็นส่วนผสมของวัสดุ
และเชื้อเพลิงเพื่อควบคุมมันอีกต่อ เทคโนโลยี
ส่วนต่อขยายสมรรถนะร่างกายที่ส่งเพอร์เม็ต
เข้าสู่ในตัวคน กลายเป็นรากฐานของการ
ออกสู่อวกาศของมนุษย์

กันด์ฟอร์แมต

เทคโนโลยีขยายต่อเติมสมรรถนะร่างกาย
โดยใช้เพอร์เม็ต ส่วนที่ถูกใช้ในทางการทหาร
จะถูกเรียกว่า "GUND ฟอร์แมต" โมบิลสูท
ที่ถูกติดตั้งจะเรียกว่า "GUND-ARM"

สภาพัฒนาโมบิลสูท

เป็นองค์กรที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาโมบิลสูท โดยมี CEO ของกลุ่ม
บริษัทผลิตโมบิลสูทยักษ์ใหญ่อย่างเจเติร์ก
เพล แกรสเลย์ เป็นสมาชิกแกนนำ มองว่า
GUND ฟอร์แมตที่ส่งผลเสียกับมนุษย์
เป็นของอันตราย

คาเธดราล

องค์กรตรวจสอบที่ก่อตั้งภายใต้อำนาจของ
สภาพัฒนาโมบิลสูท มีหน้าที่คอยรักษา
ครรลองจริยธรรมของการพัฒนาโมบิลสูท
มีเดลลิง เรมแบรน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทน
ขององค์กร

หน่วยโดมินิคัส

เดิมคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษใน
สังกัดของสภาพัฒนาโมบิลสูท
ในปี A.S.122 ปัจจุบันกลายเป็น
หน่วยที่ขึ้นตรงต่อคาเธดราล

สเปเชียนกับเอิร์ธเทียน

เป็นชื่อเรียกของผู้อาศัยในอวกาศ
"สเปชเชียน" และผู้อาศัยบนโลก
"เอิร์ธเทียน" เนื่องจากการขยายตัวของ
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่าง
ทั้ง 2 ฝ่าย จึงมีการแบ่งแยกและขัดแย้งกัน
เกิดขึ้นในหมู่ชาวสเปชเชียนและชาวเอิร์ธเทียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีแอสติคาเซีย

วิทยาลัยเทคโนโลยีที่บริหารโดยกลุ่ม
เบเนริทกรุ๊ป แบ่งเป็น 3 แผนกคือแผนก
นักบิน แผนกเครื่องกล และแผนกกลยุทธ
การบริหาร ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนจะ
ต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อจากบริษัทในเครือ
ของเบเนริทกรุ๊ปเท่านั้น

ดวล

เป็นการต่อสู้ดวลกันระหว่างนักเรียน
ด้วยโมบิทสูท โดยใช้ความต้องการของ
ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียง
เป็นสิ่งเดิมพัน ผู้ที่หักเบลดแอนเทนนา
ของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนคือผู้ชนะ

คณะกรรมการตัดสินการดวล

เป็นองค์กรที่บริหารโดยนักเรียนสำหรับ
ควบคุมดูแลการดวลระหว่างนักเรียนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแอสติคาเซีย ในทุก
การดวลจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นสักขีพยานด้วยเสมอ

โฮลเดอร์

เป็นตำแหน่งพิเศษสำหรับผู้ชนะการดวลที่
เป็นนักเรียนยอดเยี่ยมเท่านั้น นักเรียนที่
เป็นโฮลเดอร์จะมีเครื่องแบบและชุดนักบิน
ที่เป็นโทนสีขาวพิเศษเป็นสัญลักษณ์

รหัสนักเรียน

ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือชั้นปี แผนก
และเลขประจำตัวบุคคล นักเรียนปี 3 รหัส
คือ "K" ปี 2 คือ "L" ปี 1 คือ "M" แผนก
นักบินคือ "P" แผนกเครื่องกลคือ "M"
แผนกกลยุทธการบริหารคือ "S" อนึ่ง
หมายเลขประจำตัวจะถูกกำหนดตาม
ลำดับชั้นของบริษัทที่แนะนำ รหัสนักเรียน
ของซูเล็ตต้า "LP041" จึงหมายถึงชั้นปี "L"
แผนก "P" และเลขประจำตัวบุคคล "041"
นั่นเอง

มนุษย์เสริมสมรรถนะ

คือมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงร่างกาย
โดยไบโอและนาโนเทคโนโลยี
สำหรับเป็นนักบิน GUND-ARM
โดยคัดเลือกจากมนุษย์ที่มีภูมิต้านทาน
ดาต้าสตอร์มจาก GUND ฟอร์แมต
ที่สูงกว่าคนธรรมดา จึงสามารถใช้
และคงที่ค่าเพอร์เม็ตสกอร์ระดับสูง
ได้ในขอบเขตที่จำกัด

ฮาโล่

เบสยูนิตทรงกลมที่เบเนริตต์กรุ๊ปใช้งานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถให้บริการได้หลากหลายฟังก์ชันเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งชนิดต่างๆ

ทิคบาแลง

ไฟลท์ซิสเท็มของบริษัทเพลที่พัฒนา
ขึ้นสำหรับใช้โมบิลสูทบินระยะไกล