FRONT

BACK

BACK

FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ดาริลบาลเด

PILOT
กูเอล เจ็ตเทิร์ก
AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
DATA
เครื่องสาธิตรุ่นที่ 5 ของบริษัทเจเติร์ก มีอาวุธโดรนรุ่นใหม่ที่ติดตั้ง AI ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นอาวุธ

หมายเลขรหัสรุ่น :MD-0064
ความสูงจรดหัว : 18.7m
น้ำหนัก : 72.8t

MOBILE SUIT