FRONT

BACK

MOBILE SUIT

เดมิ แกริสัน

DATA
เป็นเครื่องเดมิซีรี่ส์ที่ดัดแปลงเป็น
รุ่นสำหรับเน้นใช้ในการรบโดยเฉพาะ
บริษัทดูแลฟรอนท์สั่งมาเข้าประจำการ
เป็นโมบิลสูทรักษาความปลอดภัย

MOBILE SUIT