FRONT

BACK

NAME

เซโด วานเช็ก

CV

นัตสึมิ ฟูจิวาระ

DATA
เด็กชายที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการฟื้นฟู
ของโลก เป็นคนขี้กลัวแต่ด้วยความเป็นห่วง
ซีเทียจึงมักไปไหนด้วยกันเสมอ

CHARACTER