FRONT

BACK

NAME

คามิล เคย์ซิงก์

AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
DATA
สังกัดเจเติร์กเฮ้าส์ แผนกเครื่องกลปี 3
เป็นหัวหน้าฝ่ายงานช่าง
มีความเป็นผู้นำสูง จึงดูแลนักเรียนในเฮ้าส์ได้

CHARACTER