FRONT

BACK

NAME

สีเธีย

CV

นัตสึมิ คาวาอิดะ

DATA
เด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการฟื้นฟู
ของโลก มักเป็นห่วงพ่อที่เข้าร่วมเป็น
กองหน้าของกลุ่มรุ่งอรุณแห่งโฟลด์

CHARACTER