FRONT

BACK

NAME

วิม เจ็ตเทิร์ก

CV

Tetsuo Kanao

AFFILIATION
บริษัทเครื่องจักรกลหนักเจ็ตเทิร์ก
DATA
CEO บริษัทเจเทิร์กแห่งกลุ่มสามตระกูล
พ่อของกูเอล เป็นผู้ควบรวมบริษัทซึ่งเป็น
ธุรกิจของตระกูลด้วยสองมือของตัวเอง
เป็นผู้บริหารที่มีความทะเยอะทะยานสูง

CHARACTER