FRONT

BACK

NAME

เฝิงจุน

CV

วาตานาเบะ อาเคโนะ

DATA
เป็นเอเจ้นท์ของสมาพันธสภาอวกาศ
ที่แฝงตัวเป็นนักขนย้ายเพื่อสืบข่าว
กำลังจับตามองดูความเคลื่อนไหวของ
เบเนริทกรุ๊ปอยู่

CHARACTER