FRONT

BACK

NAME

ราจัน ซาฮี

CV

Eiji Hanawa

DATA
สมาชิกองค์กรผู้ตรวจสอบคาเธดราล
เป็นลูกน้องใต้บัญชาโดยตรงของเดลลิง
เป็นอดีตทหารเก่าเช่นเดียวกับเดลลิง

CHARACTER