FRONT

BACK

NAME

ไนลา เบอร์ทราน

CV

Sachiko Kojima

AFFILIATION
สถาบันวานาดิส
DATA
นักวิจัยในสถาบันวานาดิส เธอรับหน้าที่โอเปอเรเตอร์ และมีส่วนร่วมในการทดสอบกันดั้มลูฟริท

CHARACTER