FRONT

BACK

NAME

คาร์โด นาโบ

CV

Miyuki Ichijo

AFFILIATION
สถาบันวานาดิส
DATA
นักวิจัยผู้เป็นตัวแทนของสถาบันวานาดิส ในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันหลักของทฤษฎี "กันด์ฟอร์แมต" เธอจึงเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนนักวิจัย

CHARACTER