FRONT

BACK

FRONT : Bit on Form

BACK : Bit on Form

MOBILE SUIT

กันดั้มลูฟริท

AFFILIATION
บริษัทออคส์เอิร์ธ
PILOT
เอลโนรา ซามายา
DATA
เครื่องจักรต้นแบบที่พัฒนาโดยออคส์เอิร์ธ คอร์เปอเรชัน นี่คือหนึ่งในโมบิลสูท "กันด์-อาร์ม" ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกันด์ฟอร์แมตหุ่นตัวนี้ติดตั้งโล่ที่ทำจากระบบอาวุธรุมโจมตีที่ชื่อว่ากันด์-บิตส์

OTHER MOBILE SUIT