10 กันยายน 2021

METAL BUILD Justice Gundam กำกับดูแลโดย Satoshi Shigeta พร้อมจำหน่าย มกราคม 2022!

โครงร่างมีพื้นฐานจากความสามารถของตัวมันที่เชื่อมต่อกับ Fatum-00!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?