1 มกราคม 2022

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการ Gundam.Info

“GUNDAM.INFO” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) บริหารงานโดยบริษัท Bandai Namco Filmworks และบริษัท BANDAI SPIRITS จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”) ข้อตกลงนี้เป็นการระบุเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์

ข้อ 1 – ข้อกำหนดทั่วไป

 • โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
 • ข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการให้สัญญาจากบริษัทในส่วนของเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์
 • เนื้อหาและ URL บนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • จากลิงก์ขาออกไปยังบุคคลที่สามจากเว็บไซต์ หรือลิงก์ขาเข้าจากบุคคลที่สามมายังเว็บไซต์ เนื้อหาในนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของแต่ละเว็บไซต์นั้น ๆ และบริษัทรวมถึงเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกรูปแบบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
 • บริษัทอาจปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม อัปเดต หรือยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • บริษัทอาจปรับแก้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการเพิ่มเติมหรือยกเลิกเนื้อหาบางส่วน) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หลังการปรับแก้ข้อตกลงนี้เสร็จสิ้น บริษัทจะถือว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อโดยผู้ใช้งานเป็นการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ปรับแก้แล้ว
 • เมื่อมีเหตุที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางบริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอน มอบหมาย หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัทกับบุคคลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการที่เป็นการละเมิด หรือก่อให้เกิดความสงสัยว่าละเมิดสิทธิของบริษัทหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทเรื่องข้อตกลงนี้ ศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวคือศาลแขวงโตเกียว หรือศาลจังหวัดโตเกียว โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคดี
 • ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้ปกครองหรืออื่น ๆ ) ก่อนยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
 • ● การใช้งานเว็บไซต์อาจมีค่าบริการโทรคมนาคมตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ

ข้อ 2: การสมัครสมาชิก

 • การใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนการใช้งาน “ไอดี Bandai Namco” ซึ่งไม่มีค่าบริการ และบริหารจัดการโดย บริษัท Bandai Namco Entertainment
 • เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในปัจจุบันเท่านั้นที่จะสามารถลงทะเบียนในฐานะสมาชิกได้
 • แม้การใช้บริการสนเทศบนเว็บไซต์จะไม่มีค่าบริการ แต่เมื่อมีเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาในการใช้บริการ จะมีการคิดค่าบริการแยกต่างหาก
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบันทึกระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และนำส่งรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อ 3: ลิขสิทธิ์

 • บริษัทเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ในทุกข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ฯลฯ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ และห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เผยแพร่ ถ่ายทอด จำหน่ายจ่ายโอน มอบหมายหรือโอนสิทธิ์ ให้เช่า แปล ดัดแปลง อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ ใช้ซ้ำหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
 • ห้ามมิให้มีการแก้ไขเนื้อหาทุกชนิด
 • ห้ามมิให้มีการพิมพ์ซ้ำหรือโพสต์ซ้ำของเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลกำไร ปราศจากกำไร หรือเพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
 • โปรดจำกัดการอ้างอิงเท่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
 • ● สิทธิ์ในการปรับแก้และลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นของบริษัทหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

ปรับแก้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2022

จบเอกสาร

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?