27 มิถุนายน 2017

ประตูสู่ความสำเร็จแห่ง Gunpla Builder! ประกาศผลรอบที่ 1 ของ [Fun to build! Gunpla Customize Circuit]

รอบที่ 1 [Mass Product Type] และ [Iron-Blooded Orphans] 2 ตัว

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?