MOVIE

Tab - 1
Planning & Production SUNRISE
Original Story Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
Director Toshikazu Yoshizawa
Script Harutoshi Fukui
Original Main Character Design Kumiko Takahashi
Character Design Sejoon Kim
Mechanical Design Hajime Katoki, Eiji Komatsu
Color Setting Takako Suzuki
CG Director Tomohiro Fujie
Display Design Yoshinori Sayama
Art Director Yukiko Maruyama, Yoshimi Mineta
Special Effects Director Kumiko Taniguchi
Director of Photography Kentaro Waki
Editing Daisuke Imai
Sound Director Eriko Kimura
Music Hiroyuki Sawano
Tab - 2
JONA BASTA Junya Enoki
MICHELE LUIO Tomo Muranaka
RITA BERNAL Ayu Matsuura
ZOLTAN AKKANEN Yuuichirou Umehara
MINEVA LAO ZABI Ayumi Fujimura
BRICK TECLAT Makoto Furukawa
MARTHA VIST CARBINE Tomoko Shiota
MONAGHAN BAKHARO Masaki Terasoma
IAGO HAAKANA Kazuya Nakai
ABAYEV Kazuhiro Yamaji
FRANSSON Takanori Hoshino
AMAYA Setsuji Sato
TAMAN Wataru Komada
DELAO Yuki Arai
PAVEL Takahiro Shimada
MAURI Naoki Tamanoi
JONA (8 years old) Buntoku Nakamura
MICHELE (8 years old) Naho Yokomizo