MECHANICS

โมบิลดอลซาร่า

กันพลาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยซาร่า โดยนำเอาเทคโนโลยี
เบรคดีคอลของชิบะ-สึคาสะมาประยุกต์ใช้ จนเปลี่ยนโฉมใหม่
เป็นบิลด์ดีคอลที่มีไว้เพื่อใช้ในทางที่ถูกต้อง

MOVIES