MECHANICS

กันดั้มดับเบิลโอไดเวอร์

กันพลาเครื่องของริคุ ที่ใช้ดับเบิ้ลโอกันดั้มเป็นต้นแบบ
เป็นผลจากการดัดแปลงตามความชอบของริคุ โดยใช้จุดเด่น
ที่มีอยู่เดิม มาเพิ่มเวอเนียร์และปีกที่ฐานโคนของธรัสเตอร์
ทำให้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ส่งผลให้มีความ
สมดุลทั้งรุกและรับ นี่จึงเป็นเครื่องที่ยอดเยี่ยมที่สะท้อน
ให้เห็นเซ้นส์ทางด้านการต่อกันพลาของริคุ

MOVIES